دوشنبه , تیر ۳ ۱۳۹۸
خانه / پژوهش / خواص القرآن

خواص القرآن

فضیلت و خواص سوره اعراف

از امام صادق(ع)روایت است که ایشان فرمود:کسی که سوره اعراف را در هر ماه بخواند،در روز قیامت از کسانی باشد که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین میشود، و اگر کسی آن را در هر جمعه بخواند از کسانی گردد که در روز قیامت حسابرسی نشود. آگاه باشید ...

مطالعه بیشتر

فضیلت و خواص سوره انعام

از امام رضا(ع) روایت است که ایشان فرمود:سوره انعام،به تمامی یک جا نازل شد و هفتاد هزار فرشته که به تسبیح و تهلیل و تکبیر زمزمه داشتند،آن را مشایعت کردند. پس کسی که این سوره را بخواند،فرشتگان تا روز قیامت،برای وی تسبیح و ذکر خدا می گویند. از ابن عباس،نقل ...

مطالعه بیشتر

فضیلت و خواص سوره آل عمران

ابی بن کعب از رسول خدا (ص) روایت کرده است که ایشان فرمودند:کسی که سوره آل عمران را بخواند به ازای هر آیه ای از آن بر روی پل جهنم به او امان داده میشود. ابن عباس گوید:رسول خدا(ص) فرمود:کسی که سوره آل عمران را در روز جمعه بخواند خداوند ...

مطالعه بیشتر

فضیلت و خواص سوره بقره

از ابوبصیر نقل است که وی از امام صادق (ع) روایت کرد که ایشان فرمود: آن کس که سوره بقره و آل عمران را بخواند در روز قیامت در حالی وارد میشود که این دو سوره همانند دو ابر یا دو عبا بر سرش سایه می افکنند. از پیامبر(ص) پرسیده ...

مطالعه بیشتر

فضیلت و خواص بسم الله الرحمن الرحیم و سوره حمد

آیت الله خویی در فضیلت سوره حمد میفرماید:در فضیلت این سوره همین بس که خداوند متعال در ایه سوره حجر انرا همسنگ قران کریم قرار داد.و این که در هر نماز باید خوانده شود به طوری که سوره های دیگر جای آن را نمیتواند بگیرد. شیخ صدوق با اسناد خود ...

مطالعه بیشتر

تعبیر خواب قرآنی(بخش دوازدهم)

خلاصه از آنچه شیخ بهاءالدین عاملی از ابن سیرین آورده خواب را بابله و کودک و زن و منافق و دیوانه مگو بلکه به عالم متقی بگو. خواب در ظهر معتبر و بی ضرر است خواب مهجور سست و شب شنبه روشن نیست، یکشنبه ظاهر و صوابست، دوشنبه بااثر و ...

مطالعه بیشتر

تعبیر خواب قرآنی(بخش یازدهم)

آب صاف راکد میراث و آب صاف روان سفر با نعمت باشد. دیدن خود را در آب تندرستی و دیدن آب تیره در فساد افتد،دیدن آب تیره روان بر مردم ظلمی شود،دیدن خود را در آب تیره صدقه دهد. غرق کشتی از شاه خطر باشد، صید کردن رزق حلال و ...

مطالعه بیشتر

تعبیر خواب قرآنی(بخش دهم)

دیدن باز از طرف شاه مهتر گردد مرغان شکاری بزرگیست بوم دشمن مکار و کرکس مرد کم آزار یا میراث باشد زاغ و کلاغ دروغگو است که ظاهر دوستی کند فاخته و قمری و طوطی مرد شایسته باشد دیدن لک لک و کلتک و مرغان دگر نعمت حلال و گنجشک ...

مطالعه بیشتر

تعبیر خواب قرآنی(بخش نهم)

دیدن شیر و پلنگ از شاه نیکی بیند و حرمت بزرگ به دست آرد و یوز نفع شاه است .دیدن خرمن از مکر دشمن ایمن باشد. دیدن خوک به ظالمی حاجت افتد وزیانی به وی رسد. دیدن کفتار و بوزینه دشمن به او مکر کند دیدن گرگ دشمنی است که ...

مطالعه بیشتر

تعبیر خواب قرآنی(بخش هشتم)

اسب زین دار(سواری خوب) زن توانگری باشد و اسب برهنه زن بی مال است و قاطر از بد ذات بپرهیزد تا رنج نبیند الاغ یاری بخت و گاو فربه سال خوش است و گاو لاغر نرخها بالا رود شتر جهازدار رفتن مکه یا پی کاری که ثواب مکه دارد باشد ...

مطالعه بیشتر