یکشنبه , خرداد ۲۶ ۱۳۹۸
خانه / پژوهش / خواص القرآن (صفحه 2)

خواص القرآن

تعبیر خواب قرآنی(بخش هفتم)

جامه سفید حرمت و قرمز سیاست شاه و زرد بیماری سبز حرمت زیاد شود عمارت ساختن اندکی غم و خانه آراستن بفرش نیکو زیادی دولت شود رقص و آواز تندرستی باشد. در بلندی دیدن منصب و برهنه بودن غم رفتن و به مراد رسیدن ولباس پوشید زن شایسته حلال است. ...

مطالعه بیشتر

تعبیر خواب قرآنی(بخش ششم)

ددیدن حلواها خوشدلی و تندرستی باشد از غم ورنج بیرون اید .نبات و شکرو عسل و مانند آن ایمنی باشد شیرینی های دیگر زن خواستن است. داروها بیرون شدن از رنج است طهارت رفتن غم است کم کردن خون تندرستی و گرمابه رنج آید. سر تراشی رفتن غم و دیدن ...

مطالعه بیشتر

تعبیر خواب قرآنی(بخش چهارم و پنجم)

چهارم:دیدن حبوبات و ریسمان و گندم روزی حلال و شاید اندکی غم باشد از زن رزق ناگهانی و پنبه و مانند آن حشمت زیاد میشود. پنجم:روغن بادام و پسته میراث باشد روغن جوز رزق حلال و روغن سوختنی کمی رنج باشد شراب انگور رزق حلال و سایر شرابها منفعت باشد ...

مطالعه بیشتر

تعبیر خواب قرانی (بخش دوم)

دیدن قرآن وعلم آموختن و امامت و قضاوت و آنچه به آنها تعلق دارد: ذنیا وآخرت در قرآن و علم است و دیدن بانگ اذان و اقامه دین قوی گردد و حرمت او زیاد شود و امامت مهتر قوم شود و دینش زیاد شود و قضاوت امر به معروف کند ...

مطالعه بیشتر

تعبیر خواب قرآنی(بخش اول)

سخن درباره خواب و خواب دیدن و زمان آن و معبر در جلد اول کفایه الناطقین تعریف شده و تکرار مورد ندارد. بحث در اینجا از تعبیر خواب ها میباشد و این تعبیر خواب از حضرت یوسف است که علمای عظام دوازده بخش کرده اند. دیدن انبیاء و امامان و ...

مطالعه بیشتر