یکشنبه , خرداد ۲۶ ۱۳۹۸
خانه / پژوهش / قرآن پژوهی / دعاهاى قرآنی که با ربنا شروع مى شود

دعاهاى قرآنی که با ربنا شروع مى شود

دعاهاى قرآنی که با ربنا شروع مى شود

دعاهاى قرآن با کلمه ربنا

۱ – ربنا اتنا فى الدنیا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار ۲۰۱/۲
پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکى و احسان فرما و ما را از عذاب آتش ‍ دوزخ مصون بدار.
۲ – ربنا اتنا فى الدنیا و ماله فى الاخره من خلاق ۲۰۰/۲
پروردگارا در دنیا رحمت و نعمت به ما عنایت کن هر که از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.
۳ – ربنا اتنا من لدنک رحمه و هیى لنا من امرنا رشدا. ۱۰/۱۸
پروردگارا ما، از جانب خود بر ما رحمتى فرست و براى رشد عقلى ما وسائل هدایت و ارشاد آماده فرما.
۴ – ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیرا. ۶۹/۳۳
پروردگارا ما آنها که ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان کن و از نعمتهاى خود محروم ابدى فرما.
۵ – ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین . ۵۳/۳
پروردگار ما، ما به تو و آنچه بر پیغمبرت فرستادى ایمان آوردیم و از رسول تو پیروى کردیم نام ما را از شهادت دهندگان به توحید و نبوت قرار ده .
۶ – ربنا امنا فاغفرلنا و ارحمنا و انتخیر الراحمین . ۱۰۹/۲۳
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را ببخش و بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین بخشندگانى .
۷ – ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدین . ۸۳/۵
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را در زمره گواهان توحید و موحدین قرار ده .
۸ – ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون . ۱۲/۳۲
پروردگار ما آنچه به ما وعده فرموده بودى و دیدیم و شنیدیم ما را به دنیا برگردان تا عمل صالح کنیم که ما به حشر و نشر و کتاب و معاد یقین پیدا کرده ایم .
۹ – ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انک على کل شى ء قدیر. ۸/۶۶
پروردگارا نور علم و ایمان را براى ما تمام گردان و ما را بیامرز که تو بر هر چیز قادر و توانایى .
۱۰ – ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون . ۱۰۸/۲۳
پروردگارا ما را از جهنم بیرون ببر که اگر ما دوباره عصیان کنیم ستمکاریم .
۱۱ – ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذى کنا نعمل . ۳۷/۳۵
پروردگارا ما را از این آتش بیرون کن تا به پیروى پیغمبرت عمل صالح کنیم غیر از آنچه مى کردیم .
۱۲ – ربنا اخرجنا الى اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل . ۴۴/۱۴
پروردگارا ما، عذاب را براى ما به تاخیر انداز و مهلت کوتاهى ده تا آنچه فوت شده جبران کنیم ما دعوت تو را اطاعت کنیم و پیغمبر تو را پیروى نماییم .
۱۳ – ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. ۷۵/۴
پروردگارا ما را از دست ستمکاران مکه نجات ده و راه فرج و نجاتى به ما بنما و یار و مددکارى براى ما بفرست که از جانب تو یاور ما باشد.
۱۴ – ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا. ۱۲۸/۶
پروردگارا بعضى از ما از بعض دیگر بهره مند شدیم و رسیدیم به آنچه مقرر فرموده اى .
۱۵ – ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غزاما. ۶۵/۲۵
پروردگارا بگردان از ما عذاب جهنم را که آن عذاب براى همیشه هلاک کننده است .
۱۶ – ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم فلا یومنوا حتى یروا العذاب الالیم . ۸۸/۱۰
پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهاى آنها را قسى و سخت گردان که ایمان نمى آورند جز به دیدن عذاب سخت .
۱۷ – ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین . ۱۴۷/۳
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهاى ما را در راه انجام وظیفه ثابت بدار و بر کفار نصرت و پیروزى بخش .
۱۸ – ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فى قلوبنا غلا للذین امنوا. ۱۰/۵۹
پروردگار ما بیامرز ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند خدایا در دلهاى ما براى گرویدگان به تو کینه و کدورتى قرار مده که تو مهربانى .
۱۹ – ربنا انک روف رحیم . ۱۰/۵۹
پروردگار ما تو به تحقیق رئوف و مهربانى .
۲۰ – ربنا اغفرلى ولوالدى و للمومنین یوم یقوم الحساب . ۴۱/۱۴
پروردگار ما مرا و پدر مادر مرا و همچنین مومنین را در روز حساب بیامرز.
۲۱ – ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین . ۸۹/۷
پروردگار تو درى از رحمت به سوى ما و قوم ما بگشا که راه تو راه حق ات و تو بهترین گشاینده اى .
۲۲ – ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین .
پروردگار ما به ما صبر و شکیبایى عنایت کن و در عبادت ثابت قدم و بر کفار پیروزى بخش .
۲۳ – ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین . ۱۲۶/۷
پروردگار ما به ما تحمل و بردبارى عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران .
۲۴ – ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون ۱۲/۴۴
پروردگار ما عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز که ما گرویدگان به تو هستیم .
۲۵ – ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا. ۱۱۴/۵
پروردگار ما از آسمان براى ما مائده و غذایى فرست که بر ما و آیندگان روز عید باشد.
۲۶ – ربنا انک تعلم ما نخفى و ما نعلن و ما یخفى على اللّه من شى ء فى الارض و لا فى السماء. ۳۸/۱۴
پروردگارا تو مى دانى آنچه پنهان و آشکار عمل مى کنیم بر خداوند در آسمان و زمین هیچ کار و هیچ چیز پوشیده نیست .
۲۷ – ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان اللّه لایخلف المیعاد. ۹/۳
پروردگارا تو هستى که روز قیامت روزى که در آن شک نیست اجزاء و اجساد و ابدان همه بندگانت را جمع و حشر مى کنى محققا خداوند وعده خود را خلاف نمى کند.
۲۸ – ربنا انک انت العزیز الحکیم . ۵/۶۰
پروردگار ما به حقیقت تو عزیز و حکیمى و غالب و مصلحت دانى .
۲۹ – ربنا انک اتیت فرعون و ملاه زینه و اموالا فى الحیوه الدنیا. ۸۸/۱۰
پروردگار ما تو فرعون و اشراف ملت او را به مال دنیا و تحمل نیرو داده اى تو خود مى توانى گرفت آنچه به آنها داده اى .
۳۰ – ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. ۱۹۲/۳
پروردگارا تو هستى که از روى عدالت هر که مستحق عذاب شد به آتش ‍ مى فرستى و خوار و ذلیل مى سازى و براى ستمکاران یار و یاورى نیست .
۳۱ – ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. ۱۶/۳
پروردگار ما، ما به تو ایمان آورده ایم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب جهنم مصون بدار.
۳۲ – ربنا اننا سمعنا منادیا ینادى للایمان ان امنوا بربکم فامنا. ۱۹۳/۳
پروردگار ما نداى منادى تو را که مردم را دعوت مى کرد که به خداى یگانه ایمان آورید، شنیدیم و ایمان آوردیم که تو خداى واحدى .
۳۳ – ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغنى . ۴۵/۲۰
پروردگارا ما مى ترسیم فرعون بر ما چیره و غالب شود یا طغیان نماید.
۳۴ – ربنا انى اسکنت من ذریتى بواد غیر ذى زرع عند بیتک المحرم . ۳۷/۱۴
پروردگار ما من زن و فرزندم اسماعیل را در وادى بى آب و علف کنار خانه محترم امن تو سکنى دادم تو آنها را حفظ فرما.
۳۵ – ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم . ۱۲۷/۲
پروردگار ما ساختمان کعبه را که خانه امن توست از ما قبول فرما که تو شنونده و دانایى .
۳۶ – ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمن لنکونن من الخاسرین . ۲۲/۷
پروردگار ما ما بر نفوس خود ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزى و به ما رحم نکنى از زیانکاران خواهیم بود.
۳۷ – ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر ۴/۶۰
پروردگار ما در هر کار به تو توکل مى کنم و از تو استعانت مى جوییم که بازگشت همه ما بسوى توست .
۳۸ – ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار ۱۹۳/۳
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و از بدیهاى ما در گذر و بپوشان و ما را با نیکوکاران قرار ده .
۳۹ – ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا. ۴/۶۰
پروردگار ما، ما را براى آنها که کافر شدند سبب آزمایش قرار مده و ما را بیامرز.
۴۰ – ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه . ۸/۳
پروردگار ما دلهاى ما را پس از روشن گردانیدن به نور ایمان و حق هدایت دیگر تیره مگردان و از جانب خودت رحمت فرما که تو بخشاینده اى .
۴۱ – ربنا لیقیموا الصلوه فاجعل افبده من الناس تهوى الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون . ۳۷/۱۴
پروردگار ما من اسماعیل را در کنار خانه امن تو سکنى دادم ، تا نماز را بر پا دارند. بارالها! دلهاى مردم را مایل و راغب به مکه گردان و این سرزمین را پر برکت قرار ده تا مردم به سوى کعبه آیند و از برکات و رزق و روزى مادى و معنوى آن بهره مند گردند باشد که سپاسگزار شوند.
۴۲ – ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمین . ۸۵/۱۰
پروردگارا ما را سبب آزمایش براى اقوام ستمکار قرار مده .
۴۳ – ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین . ۴۷/۷
پروردگار ما، ما را با مردم ستمکار و متعدى محشور مفرما.
۴۴ – ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا ربنا انک انت العزیز الحکیم . ۶/۶۰
پروردگارا ما را فتنه و امتحان براى آنان که کافر شده اند قرار مده و ما را بیامرز. پروردگارا محققا تو عزیز و حکیمى .
۴۵ – ربنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطانا. ۲۸۶/۲
پروردگارا ما را به نیسان و غفلت و خطا و فراموشى مگیر و هشیار و بیدارمان دار.
۴۶ – ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب . ۷۷/۴
کفار گفتند پروردگارا چرا بر ما جنگ واجب کردى و نگذاشتى به اجل خود بمیریم (بگو بدون پیکار چیزى به کسى نمى دهند)
۴۷ – ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک و تکون من المومنین . ۴۸/۲۸
پروردگارا اگر براى ما پیغمبر و رسولى مى فرستادى آیات فرمان تو را پیروى مى کردیم و ایمان مى آوردیم .
۴۸ – ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک من قبل ان نذل و نخزى . ۱۳۵/۲۰
پروردگار ما چرا براى ما پیغمبرى نفرستادى تا آیات تو را پیروى کنیم و به خوارى و خزیان نیفتیم گفتار کفار است
۴۹ – ربنا لیضلوا عن سبیلک ۸۸/۱۰
پروردگارا فرعون و فرعونیان مردم را از راه گمراه کردند.
۵۰ – ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ۱۹۳/۳
پروردگارا تو هیچ چیز را باطل نیافریدى تو منزهى پس ما را از عذاب آتش ‍ نگاهدار.
۵۱ – ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم . ۱۲۹/۲
پروردگارا در ذریه من پیغمبرى برگزین و برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و علم و دانش و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد و نفوس آنها را تزکیه و تهذیب نماید. تو محققا عزیز و حکیم و غالب و مصلحت دانى .
۵۲ – ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته على الذین من قبلنا. ۲۸۶/۲
پروردگارا بار گناه را بر ما گران مفرما آنچنان که بر پیشینیان ما نمودى .
۵۳ – ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلک و لاتحزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. ۱۹۴/۳
پروردگارا ما را به صلاح آر، آنچه بر زبان پیغمبرانت از عطا وعده فرمودى به ما هم عنایت کن و روز قیامت ما را خوار و ذلیل و بینوا مفرما محققا وعده هاى تو خلف نمى شود.
۵۴ – ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم . ۱۲۸/۲
ابراهیم گفت : پروردگارا دلهاى من و فرزندم اسماعیل را تسلیم خودت بگردان که همه دلها به دست توست و از ذریه من امتى مسلمان قرار ده ، که تسلیم اراده و رضاى تو باشند و مناسک و روش حج خانه خود را به ما بیاموز، و توبه ما را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و بخشنده و مهربانى .
۵۵ – ربنا و ادخلهم جنات عدن التى وعدتهم و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم . ۸/۴۰
فرشتگان گویند: پروردگارا این بندگان پرهیزگار را وارد بهشت عدن خود ساز که به آنها وعده داده اى و هر کس از آنها از پدرانشان و ذریه شان صالح بودند همه را داخل بهشت فرما که تو بر همه چیز غالب و دانایى .
۵۶ – ربنا وسعت کل شى ء رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعو سبیلک و قهم عذاب الجحیم . ۷/۴۰
پروردگارا تمام موجودات در احاطه علمى و رحمت واسعه تو هستند پس ‍ بیامرز آنها که توبه کردند و پیروى پیامبران تو نمودند و به راه تو رفتند و آنها را و آنها را از عذاب جهنم نگاهدار یعنى عذاب جهنم براى آن طبقه مطیع به وقوع نپیوندد و پیش نیاید.
۵۷ – ربنا و لاتحملنا ما لاطاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولینا فانصرنا على القوم الکافرین . ۲۸۶/۲
پروردگارا ما طاقت تحمل بار گران را نداریم ما را ببخش و عفو کن و بیامرز که تو صاحب اختیار ما هستى خدایا ما را بر کفار پیروزى ده .
۵۸ – ربنا و تکون من المومنین ۲۸/۶
پروردگارا ما از گروندگان به توحید و یگانگى تو مى باشیم .
۵۹ – ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون . ۱۷/۳۶
پروردگار ما بهتر مى داند که ما را به رسالت به سوى شما فرستاده تا راه توحید را به شما بنماییم .
۶۰ – ربنا رب السموات و الارض لن ندعوا من دونه الها. ۱۴/۱۸
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است ، هرگز ما معبودى غیر از او نمى گیریم .
۶۱ – ربنا هولاء شرکاونا الذین کنا ندعوا من دونک . ۸۶/۱۶
پروردگارا این گروهند شریکان ما که ما را دعوت مى کردند غیر از تو را پرستش کنیم .
۶۲ – ربنا الذى اعطى کل شى ء خلقه ثم هدى . ۵۱/۲۰
پروردگار ما، کسى است که همه موجودات را آفرید و هدایت به کمال فرمود.
۶۳ – ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم . ۱۹/۳۴
مردم توانگر یمن به درویشان حسد بردند و گفتند: پروردگارا بین شهرهاى یمن تا شام را سرزمین خشک قرار ده تا درویشان نتوانند بدون زاد و راحله سفر کنند. آن مردم بدین دعا به خود ستم کردند.
۶۴ – ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین . ۱۰۷/۲۳
پروردگارا شقاوت بر ما غلبه یافت و گمراهى گریبان ما را گرفت و ما به خود ستم کردیم .
۶۵ – ربنا هولاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. ۳۸/۷
پروردگارا این بت ها و بت پرستان ما را گمراه نمودند عذاب آتش آنها را دو جندان کن .
۶۶ – ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ۴۷/۲۵
پروردگارا زنان و فرزندانى به ما عنایت فرما که اسباب رو سفیدى و چشم روشنى ما بشوند. خدایا ما را پرهیزکار و پیشوایان پارسا قرار ده ، یا براى ما پیشوایان پرهیزکارى بگمار.
۶۷ – ربنا هولاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبرانا الیک ما کانوا ایانا یعبدون ۶۳/۲۸
پروردگارا کسانى که ما را گمراه نمودند تو گمراهشان کن آن چنان که ما را گمراه نمودند، بتها مى گویند ما هم از آنها بیزاریم و هرگز ما را عبادت نکردند بلکه خود را عبادت کردند و پرستیدند.
برگرفته از سایت نور آسمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *