دوشنبه , تیر ۳ ۱۳۹۸
خانه / رسانه / صوت / صوت ماه محرم ۱۳۹۴

صوت ماه محرم ۱۳۹۴

سخنـــرانــی هـــا:

دهـــه اول (عکـس)

۱۳۹۴/۰۷/۲۲ سخنرانی شب اول (حجت الاسلام سیدمحسن ذوالفقاری)

۱۳۹۴/۰۷/۲۳ سخنرانی شب دوم (حاج شیخ عباس اخوان)

۱۳۹۴/۰۷/۲۴ (احباب الحجه) سخنرانی حجت الاسلام صفاری

۱۳۹۴/۰۷/۲۴ سخنرانی شب سوم (حجت الاسلام شیخ عباس اخوان)

۱۳۹۴/۰۷/۲۵ سخنرانی شب چهارم (حجت الاسلام شیخ عباس اخوان)

۱۳۹۴/۰۷/۲۶ سخنرانی شب پنجم (حجت الاسلام شیخ عباس اخوان)

۱۳۹۴/۰۷/۲۷ سخنرانی شب ششم (حجت الاسلام شیخ عباس اخوان)

۱۳۹۴/۰۷/۲۸ سخنرانی شب هفتم (حجت الاسلام شیخ عباس اخوان)

۱۳۹۴/۰۷/۲۹ سخنرانی شب هشتم (حجت الاسلام شیخ عباس اخوان)

۱۳۹۴/۰۷/۳۰ سخنرانی شب نهم (حجت الاسلام شیخ عباس اخوان)

۱۳۹۴/۰۸/۰۱ سخنرانی ظهرتاسوعا (حجت الاسلام عباسی)

۱۳۹۴/۰۸/۰۱ سخنرانی شب دهم (حجت الاسلام شیخ عباس اخوان)

۱۳۹۴/۰۸/۰۲ سخنرانی ظهرعاشورا (حجت الاسلام ریحانی)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دهـــه دوم (عکـس)

۱۳۹۴/۰۸/۰۲ سخنرانی شب یازدهم (حجت الاسلام محسن اسماعیلی)

۱۳۹۴/۰۸/۰۳ سخنرانی شب دوازدهم (حجت الاسلام محسن اسماعیلی)

۱۳۹۴/۰۸/۰۴ سخنرانی شب سیزدهم (حجت الاسلام محسن اسماعیلی)

۱۳۹۴/۰۸/۰۵ سخنرانی شب اول (حجت الاسلام محمود صفاری)

۱۳۹۴/۰۸/۰۶ سخنرانی شب دوم (حجت الاسلام محمود صفاری)

۱۳۹۴/۰۸/۰۷ سخنرانی شب سوم (حجت الاسلام محمود صفاری)

۱۳۹۴/۰۸/۰۸ سخنرانی شب چهارم (حجت الاسلام محمود صفاری)

۱۳۹۴/۰۸/۰۹ سخنرانی شب پنجم (حجت الاسلام محمود صفاری)

۱۳۹۴/۰۸/۱۱ شب نوزدهم محرم  حجت الاسلام نوربخش

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

***صوت های این دهه در دست آماده سازی است***

دهـــه سوم (عکـس)

۱۳۹۴/۰۸/۱۲ سخنرانی شب اول (حجت الاسلام سمیع زاده)

۱۳۹۴/۰۸/۱۳ سخنرانی شب دوم (حجت الاسلام سمیع زاده)

۱۳۹۴/۰۸/۱۴ سخنرانی شب سوم (حجت الاسلام سمیع زاده)

۱۳۹۴/۰۸/۱۵ سخنرانی شب چهارم (حجت الاسلام سمیع زاده)

۱۳۹۴/۰۸/۱۶ سخنرانی شب پنجم (حجت الاسلام سمیع زاده)

۱۳۹۴/۰۸/۱۷ سخنرانی شب ششم (حجت الاسلام سمیع زاده)

۱۳۹۴/۰۸/۱۸ سخنرانی شب هفتم (حجت الاسلام سمیع زاده)

۱۳۹۴/۰۸/۱۹ سخنرانی شب هشتم (حجت الاسلام سمیع زاده)

۱۳۹۴/۰۸/۲۰ سخنرانی شب نهم (حجت الاسلام سمیع زاده)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

مــداحـــــی هــا:

دهـــه اول

۱۳۹۴/۰۷/۲۲ شعر روضه۱(سعیدقربانی)  روضه۲(مرتضی متشرعی)  زمینه۱ زمینه۲ واحد دودم شور۱ شور۲

۱۳۹۴/۰۷/۲۳ روضه(سعیدقربانی)  زمینه۱  واحد دودم شور

۱۳۹۴/۰۷/۲۴(احباب الحجه) روضه(مجیدبادکوبه) شور۱ شور۲ شور۳

۱۳۹۴/۰۷/۲۴ شعروروضه(سعیدقربانی)  زمینه۱ زمینه۲ واحد دودم شور۱ شور۲

۱۳۹۴/۰۷/۲۵ شعر روضه(سعیدقربانی)  زمینه۱ زمینه۲ واحد۱ واحد۲ دودم شور

۱۳۹۴/۰۷/۲۶ زیارت عاشورا(مرتضی متشرعی) قرآن(داوود خلیلی) شعر روضه(سعیدقربانی) زمینه۱ زمینه۲ واحد دودم شور

۱۳۹۴/۰۷/۲۷ قرآن(تلاوت حاج سعیدطوسی)  روضه زمینه۲(سعیدقربانی)  واحد دودم شور

۱۳۹۴/۰۷/۲۸ شعر روضه زمینه۲(سعیدقربانی)  واحد دودم شور

۱۳۹۴/۰۷/۲۹ مناجات زیارت عاشورا(مرتضی متشرعی)  قرآن(داوودخلیلی)  روضه(سعیدقربانی)  روضه(حسین اختردانش-سعیدقربانی)

۱۳۹۴/۰۷/۲۹ زمینه۱ زمینه۲ واحد مظلوم دودم شور۱ شور۲ شور۳

۱۳۹۴/۰۷/۳۰ شعر روضه(سعیدقربانی)  زمینه۱ زمینه۲ واحد دودم شور

۱۳۹۴/۰۸/۰۱ روضه۱(مرتضی متشرعی) روضه۲(سعیدقربانی) زمینه۱ زمینه۲ واحد شور۱ شور۲ شور۳

۱۳۹۴/۰۸/۰۱ شعر روضه(سعیدقربانی) زمینه۱ زمینه۲ واحد شور۱ شور۲

۱۳۹۴/۰۸/۰۲ روضه(سعیدقربانی)  زمینه۱ زمینه۲ واحد دودم

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دهـــه دوم

۱۳۹۴/۰۸/۰۲ روضه(مرتضی متشرعی) تلاوت قرآن(استادسعیدطوسی)

۱۳۹۴/۰۸/۰۳ روضه۱ سینه زنی(مرتضی متشرعی) روضه۲ سینه زنی(مهران مراد)

۱۳۹۴/۰۸/۰۴ روضه۱(مرتضی متشرعی) روضه۲(سعیدقزبانی) سینه زنی

۱۳۹۴/۰۸/۰۵ زیارت عاشورا(مرتضی متشرعی) روضه(سعیدقربانی)

۱۳۹۴/۰۸/۰۶ مناجات(مرتضی متشرعی) روضه(سعیدقربانی)

۱۳۹۴/۰۸/۰۷ روضه(سعیدقربانی) شور۱ شور۲

۱۳۹۴/۰۸/۰۸ زیارت عاشورا(مرتضی متشرعی) روضه۱(سعیدقربانی) روضه۲(حسین اختردانش)

۱۳۹۴/۰۸/۰۹ زیارت عاشورا(مرتضی متشرعی) روضه۱ روضه۲ زمینه

۱۳۹۴۰۸/۱۱ روضه۱(مرتضی متشرعی) روضه۲(مهران مراد)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *